Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες απεντόμωσης, μυοκτονίας και απολύμανσης κτηρίων Ο.Π.ΑΘ.